ALWAYS READY

Neda Firfova

Nagoya City University